live

Na scenie można mnie spotkać kilkanaście razy w roku, zazwyczaj z kwartetem Krzysztofa Ścierańskiego. Wybitnego, jedynego w swoim rodzaju mistrza basu i gitary.

You can find me on stage more than a dozen times a year, usually with Krzysztof Scierański’s quartet. An outstanding, one-of-a-kind bass and guitar master.