muzyka / music

Na tej stronie znajdziesz moje kompozycje, aranżacje, produkcje a także nagrania na płytach innych muzyków.

On this page you will find my compositions, arrangements, productions and also recordings on albums by other musicians.

materiały objęte są prawami autorskimi / copyrighted materials


Muzyka teatralna do spektaklu “Skałka”. W znacznym zakresie muzyka pisana była modułowo. Moduły stanowiły pętle muzyczne przypisane do konkretnej postaci lub kwestii aktora. Pętle te, uruchamiane “on cue”, łączyły się w całość robiąc wrażenie większej formy muzycznej. To mniej więcej tak jak w grach komputerowych, gdy muzyka tworzy ciągłość, ale zmienia się po przejściu do innej lokacji albo na przykład pojawieniu się na ekranie “bossa”.

Playlista zawiera różne materiały: muzykę wykorzystywaną do prób a także robocze nagrania studyjne – niektóre zatem materiały nie zawierają partii wokalnych, które podczas spektaklu były wykonywane przez chóry i aktorów.

Theatre music for the play The Rock. To a large extent, the music was written in modules. Modules were musical loops assigned to a particular character or an actor’s question. These loops, triggered ‘on cue’, combined to make a whole giving the impression of a larger musical form. It’s more or less like computer games where the music creates continuity, but changes when you move to another location or a ‘boss’ appears on screen, for example.

The playlist contains a variety of material: music used for rehearsals and also working studio recordings – so some of the material does not include vocal parts, which were performed by the choirs and actors during the performance.


przykładowa partytura / score example

tekst / text: Stanisław Wyspiański
scenariusz, reżyseria / script, directed byJarosław Czyżewski
muzyka, aranżacja, produkcja / soundtrack, arrangement, production: Waldemar Gołębski

więcej / more


proces / the process:


przykładowa partytura / score example

muzycy / musicians:
Jakub Plamitzer – voc, Piotr Wyleżoł – p, Adam Kowalewski – cb, Arek Skolik – dr, Paweł Palcowski – tp, Marcin Kaletka – ss, ts, Grzegorz Nagórski – tb

więcej / more


proces / the process:

composer and lyrics: Jacek Korohoda
muzycy / musicians: Justyna Motylska – voc, Kamila Morawska – voc, Jacek Korohoda – g, bg, Waldemar Gołębski – EWI, keyb, Abradab – rap, Artur Warzecha aka B. – voice, Aleksandra Fleszar – ts, as, Leszek Nowotarski – as, Leszek Szczerba – ts

więcej / more


proces / the process:


przykładowa partytura / score example

muzyka i tekst / composer and lyrics: Robert Kuzianik
muzycy / musicians: Paweł Futyma – I violin, Ania Górecka – II violin, Paweł Rychlik – viola, Michał Świstak – cello, Jarosław Wdowik – double bass

więcej / more


proces / the process:

Muzyka jest ilustracją do krótkiego opowiadania fantastyczno naukowego, którego akcja rozgrywa się w starożytnej Grecji. Kompozycję poprzedziło poszukiwanie zarówno inspiracji, muzycznych skal jak i odpowiednich instrumentów. Knidos to małe opuszczone starożytne miasto, dzisiaj leżące na terenie Turcji, które miałem okazję odwiedzić.

The music is an illustration for a short science-fiction story set in ancient Greece. The composition was preceded by a search for both musical inspiration, scales and suitable instruments. Knidos is a small abandoned ancient city, today located in Turkey, which I had the opportunity to visit.


proces / the process:

Muzyka ilustrująca obrazy Marka Batorskiego. Tematy są analizą czterech wybranych obrazów pod względem rytmicznym i formalnym. Pierwotnie utwory napisałem dla kwintetu jazzowego, ale ostatecznie zdecydowaliśmy się na aranżację elektroniczną.

Music illustrating the paintings of Mark Batorski. The themes are an analysis of four selected paintings in terms of rhythm and form. I originally wrote the pieces for a jazz quintet, but we eventually decided on an electronic arrangement.


przykładowa partytura / score example

muzycy / musicians: Marek Batorski – ss, ts, Waldemar Gołębski – EWI, synths

więcej / more


Pięćdziesiąt podkładów muzycznych do piosenek polskich kompozytorów do śpiewania. Podkłady są udostępnione do pobrania za darmo.
Każdy podkład został stworzony na bazie analizy oryginalnych nagrań polskich wykonawców. Wszystkie instrumenty oprócz gitar i gitary basowej zostały zagrane przeze mnie. Nagrania i produkcja zostały w całości zrealizowane w moim studio.
Na gitarach zagrał Jacek Korohoda. Na wideo śpiewa Kamila Morawska.

Fifty backing tracks of songs by Polish composers to sing. The backings are made available for free download.
Each backing track was created based on an analysis of original recordings by Polish performers. All instruments except guitars and bass guitar were played by me. The recordings and production were entirely done in my studio.
The guitars were played by Jacek Korohoda. Kamila Morawska sings on the video.

singer: Kamila Morawska
singer: Kamila Morawska

więcej / more


Playlista zawiera solowe fragmenty płyt, na których wystąpiłem jako muzyk sesyjny (EWI).

The playlist contains solo fragments of the records on which I appeared as a session musician (EWI).

  1. Krzysztof Ścierański “Jazz, Rock i Święty Spokój” (2023) – full info
  2. Jacek Korohoda “Nie Patrz” (2023) – full info
  3. Ula Stosio “Komety” (2020) – full info
  4. Ryszard Styła “Nuty z Krakowa, Nuty z Ponidzia” (2017) – full info

fot. Wojtek Mann