Movements in Colours

moja praca / my work: composition, production, video

Wystawa MOVEMENT IN COLOURS, prezentuje 20 obrazów olejnych dr hab. Marka Batorskiego na płótnie. Na wernisażu dopełnieniem wystawy był projekt audiowizualny wykonywany na instrumenty elektroniczne (Waldemar Gołębski) i saksofon (Marek Batorski). Projekt składa się z 4 części i zakłada strukturalne zintegrowanie obrazu i dźwięku przez stworzenie intermodalnego kontrapunktu poprzez proces współzależnego rozwoju i formowania wielopoziomowych połączeń. Bariera pomiędzy jednym a drugim medium będzie widoczna poprzez wprowadzenie dźwięku i obrazu w ruch: ekspresyjny, o jasnym określonym kierunku.Ruch, zmiana, faktura, rytm, barwa, interwał  określą wspólny mianownik dla tych dwóch elementów dziedzin sztuki, mówią o  silnym powiązaniu intermedialnym na pewnym poziomie formalnym.

The exhibition MOVEMENT IN COLOURS, presents 20 oil paintings by Marek Batorski on canvas. At the vernissage the exhibition was complemented by an audiovisual project performed for electronic instruments (Waldemar Golebski) and saxophone (Marek Batorski). The project consists of 4 parts and assumes a structural integration of image and sound by creating an intermodal counterpoint through a process of interdependent development and formation of multi-level connections. The barrier between one medium and the other will be visible through the introduction of sound and image into movement: expressive, with a clear defined direction.Movement, change, texture, rhythm, timbre, interval will define the common denominator for these two elements of art fields, speak of a strong intermedial connection on a certain formal level.


Marek Batorski opowiada o projekcie w Radiu Kraków:

Źródło: https://www.radiokrakow.pl/audycje/movement-in-colours-marka-batorskiego-w-pryzmacie

Utwory muzyczne stanowią 4 odrębne, analizy strukturalne obrazów „Autumn Mood III”, „Blue in Green I”, „Blue in Green VIII” i „Crescendo in Blue”. Muzyka powstała w oparciu o rytm pociągnięć pędzla, kompozycję elementów geometrycznych obrazów i subiektywną synestezję kompozytora Waldemara Gołębskiego. Wizualizacje zsynchronizowane z muzyką są niejako inżynierią odwrotną czyli muzyką kodowaną powtórnie, na tym razem ruchomy obraz. Całość przekazu to synergia potrójnego przekazu tego samego artystycznego zamierzenia.

The musical pieces are 4 separate, structural analyses of the paintings “Autumn Mood III”, “Blue in Green I”, “Blue in Green VIII” and “Crescendo in Blue”. The music was created based on the rhythm of brushstrokes, composition of geometric elements of the paintings and subjective synesthesia of the composer Waldemar Golebski. Visualizations synchronized with music are in a way reverse engineering, i.e. music coded again, this time with moving image. The whole message is a synergy of a triple transmission of the same artistic intention.

Produkcja muzyczna i wizualizacja: Małopolskie Centrum Sztuki
Music production and visualization: Malopolskie Centrum Sztuki

Wystawy/Exhibitions:

11.04.2022 – 25.04.2022, Galeria Pryzmat, Kraków, ul. Łobzowska 3


11.06.22 – 30.07.22, 5 Press Gallery, New Orleans, LA (Artist Marcus Brown presents his augmented reality (AR) musical paintings with the jazz paintings of Polish artist dr. Marek Batorski and work by musician and composer Waldemar Gołębski.)