Ula Stosio – Komety

skład / personnel: 

Urszula Stosio – composer, guitars, ebow
Kaveh Aminzadeh – vocal
Jan Kubek – drums 

Waldemar Gołębski – EWI (guest) 

Urszula Stosio – wszechstronna gitarzystka, która potrafi z równą sobie pasją zagrać drapieżny riff jak i liryczną solówkę, traktując preferencje słuchacza z salonowym wyczuciem. Bazą dla jej twórczości jest szeroko rozumiana muzyka Fusion, kolaborująca często z eksperymentem oraz modnym etno-jazzem. Jej osobista wizja muzyki jest styczna z harmonią życia, którą celebruje w skromny sposób nie wykazując wobec egzystencji roszczeniowej postawy. Jest zatem świadomą minimalistką, co dodatkowo wzmacnia jej muzyczny przekaz nadając mu niezbędnej w dzisiejszych czasach tajemniczości i wyjątkowości. Nie bez znaczenia dla rozwoju jej muzyczna osobowość były liczne podróże po krajach Azji w poszukiwaniu źródeł muzyki wschodu, które w efekcie przyniosły nowe harmonie, pociągając też za sobą egzotyczne instrumentarium jak np. saz, ud i cumbus. Na rodzimym rynku muzycznym Urszula Stosio ma udokumentowaną udaną współpracę z Renatą Przemyk, Karoliną Skrzyńską, The Dolls, Karpaty Magiczne, Miss Understood, Orientalny Punkt G. i z Magdą Piskorczyk. W maju 2016 roku wydała solową płytę Guitar Revolta, w której pokazuje nieznane dotąd gitarowe przestrzenie. 

Urszula Stosio – a versatile guitarist who can play both predatory riff and lyrical solo with equal passion, treating the listener’s preferences with a salon feel. The basis for her work is widely understood Fusion music, often collaborating with experiment and fashionable ethno-jazz. Her personal vision of music is tangential to the harmony of life, which she celebrates in a modest way without showing any claim to the existence. She is therefore a conscious minimalist, which further reinforces her musical message by giving it the necessary mystery and uniqueness that is essential nowadays. Not without significance for the development of her musical personality were numerous travels through the countries of Asia in search of the sources of Eastern music, which in effect brought new harmonies, also entailing exotic instruments such as saz, thigh and cumbus. In her home music market, Urszula Stosio has a documented successful collaboration with Renata Przemyk, Karolina Skrzyńska, The Dolls, Magic Carpathians, Miss Understood, Oriental Point G. and Magda Piskorczyk. In May 2016, she released her solo album Guitar Revolta, in which she shows the previously unknown guitar spaces.

Moja praca: muzyk sesyjny
My work: recording session musician